Home

Tweedaags symposium op 30 en 31 mei 2018

Welke bodem kan verbranden én groeien? In Nederland kunnen we het antwoord bedenken want een veenbodem is hier een algemeen verschijnsel. Hoewel we bekend staan als volk dat z’n eigen land heeft gemaakt, lukt het ons nog maar moeilijk om het veensysteem volledig naar onze hand te zetten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe ervaringen opgedaan met het herstellen van laagveengebieden. Het gaat over herstel van petgaten, trilveen en blauwgrasland door baggeren, opslag verwijderen, plaggen en maaien. Dit alles in het kader van het Life-project Nieuw leven in het veen. Deze kennis wordt op 30 en 31 mei 2018 gedeeld tijdens een tweedaags symposium met presentaties, workshops en excursies. Met een programma dat ook gelegenheid biedt voor een goed gesprek over behoud en toekomst van het veenlandschap.

Tijdens dit symposium brengen we alle kennis en ervaring over het veenlandschap in Nederland bij elkaar. Een bijzondere kans. Komt u ook? Zet de data in uw agenda en meld u aan!


Organisatie:

Programma

Het symposium vindt plaats op woensdag 30 mei (registratie 9.00 uur, inhoudelijk programma van 10.00 tot 21.30 uur) en donderdag 31 mei 2018 (van 9.30 tot 17.00 uur) in NH Jan Tabak in Bussum. Het programma bestaat uit presentaties en workshops in de ochtend en excursies in de middag.

woensdag 30 mei

Registratie (9.00-10.00 uur)
Plenaire presentaties (10.00-11.00 uur)

 

Laagveen in Nederland

In een aantrekkelijke presentatie maken we zichtbaar over welke natuurtypen het gaat en wat de samenhang met menselijk gebruik is.

Het Life-project

Binnen het Life-project zijn veel verschillende maatregelen voor inrichting en beheer genomen. De projectleiders Titia Zonneveld (Natuurmonumenten) en Bing Jap (Staatsbosbeheer) lichten toe over welke maatregelen en gebieden het gaat en wat het opgeleverd.

Toekomst van het veenlandschap

Welke toekomst is er voor laagveennatuur als de peilen in omliggende percelen en polders telkens worden verlaagd? Welke argumenten zijn er om het thema hoger op de beleidsagenda te krijgen? Landschapsarchitect Peter de Ruyter pleit voor een Nationaal gebiedsprogramma Ruimte voor het Veen.

Workshop 1
Verlanding een handje helpen
11.00 - 12.30 uur

Er is ervaring opgedaan met het stimuleren van verlanding met vlotten. Met grotere en kleinere vlotten. Sommigen werken goed, sommigen minder. Wat kunnen we leren van de onderzoeken van het OBN-Deskundigenteam Laagveen en Zeekleilandschappen? Jeroen Geurts (Radboud Universiteit) licht het toe.

Workshop 2
Waterkwaliteit is een sleutelfactor
11.00 - 12.30 uur

De waterkwaliteit is een belangrijke schakel in het herstel van laagveennatuur. Maarten Ouboter (Waternet) geeft een overzicht: wat is er in de laatste jaren gebeurd aan de verbetering van de waterkwaliteit in het laagveen, en wat gaat er nog meer gebeuren? En is er een relatie met het slagen van verlandingsprocessen?

Workshop 3
Herstel van legakkers 
11.00 - 12.30 uur

Legakkers dragen bij aan een goede waterkwaliteit en diverse natuur. Maar hoe leg je die aan? Het is mogelijk om deze met bagger in een plastic omhulsel aan te leggen maar is dat wel wenselijk in een natuurgebied? Met Fred de Haan (Waternet) en Arjan Wijdeveld (Deltares).

Workshop 4
Liefdesbrieven voor het veenlandschap
11.00 - 12.30 uur

Het veenlandschap in Nederland is van grote waarde. Maar waarom is het nu zo’n bijzonder landschap? Hoe kunnen we dat zien en beleven, en hoe kun je dat overbrengen op een breed publiek? Met Miranda Koffijberg en Youri Jongkoen (Communicatiebureau de Lynx).

Lunch (12.30-13.30 uur)

Excursies (13.30-17.00 uur)

We organiseren excursies naar de laagveengebieden Vuntus, Tienhoven en Naardermeer. Het excursieprogramma is op beide dagen hetzelfde en duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Goede waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn een must! U kunt bij uw aanmelding uw voorkeur aangeven. Het vervoer is met bussen. Naar het excursieprogramma >

Borrel en diner (17.00-20.00 uur)

Avondprogramma (20.00-21.30 uur)
Debat over de toekomst van het veenlandschap in Nederland

In de avond staat de toekomst van het veenlandschap in Nederland op de agenda. Op dit moment zijn de waterpeilen zo laag dat de veenbovengrond verdwijnt. De natuurgebieden komen relatief steeds hoger te liggen, met alle hydrologische gevolgen van dien.
Om dit te veranderen zijn er fundamentele veranderingen in het beleid nodig. De vraag van de avond is: waarom is dat 40 jaar lang nog niet gelukt? En wat gaan we er aan doen zodat het in de komende 10 jaar wel lukt?
Met Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving), Teo Wams (Natuurmonumenten), Bert de Groot (bestuurder Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), Gerard Korrel (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Henk Baas (RCE).

donderdag 31 mei

Plenaire presentaties (09.30 - 11.00 uur)

Het laagveensysteem

Het is niet altijd eenvoudig om laagveennatuur te herstellen en de verschillende stadia tot goede ontwikkeling te laten komen. Invloeden vanuit de omgeving zoals waterkwaliteit, waterpeilen en stikstof depositie spelen hierin een rol. Leon Lamers (Radboud Universiteit) licht het laagveensysteem toe, met een blik op de omgevingsfactoren.

Resultaten in de Nieuwkoopse plassen

Naast de drie excursiegebieden zijn er in twee andere gebieden maatregelen getroffen in het kader van het Life-project. Martijn van Schie (Natuurmonumenten) gaat in op de herstelmaatregelen in de Nieuwkoopse plassen. Hier is gewerkt aan uitbreiding van natuur, en aan kwaliteitsverbetering van de bestaande natuur. Hij gaat in op uitvoering en het effect van de maatregelen.

De Wieden en Rottige Meenthe

In de Wieden en de Rottige Meenthe is gewerkt aan het plaggen voor jonge verlandingen en blauwgraslanden en aan het herstel van drijftillen voor trilveen. Welke successen zijn er geboekt? En wat kunnen andere beheerders hiervan leren? Bart de Haan (Natuurmonumenten) geeft een toelichting.

Workshop 1
Wel of niet baggeren
11.00-12.30 uur

Soms is het nodig om te baggeren en soms niet. Soms werkt baggeren goed, soms niet. Wanneer moet je dit wel doen en wanneer niet? Gerard ter Heerdt (Waternet) vertelt over zijn ervaringen. Ook komt aan bod wat je met de bagger kunt doen.

Workshop 2
Wat doen we met maaisel?
11.00-12.30 uur

Afvoer van maaisel is een lastig vraagstuk. De eerste vraag is hoe je het binnen terreinen verplaatst. En als dat gelukt is, moet het nog afgevoerd worden. voorkeur voor een nuttig doel en zonder extra kosten. We zetten de opties op een rij. Met Martijn van Schie en Stefan Soede (Natuurmonumenten).

Workshop 3
Een ongenode gast: Amerikaanse rivierkreeft
11.00-12.30 uur

Een van de doelen van het Life-programma is het realiseren van onderwatervegetatie. Dat wordt steeds moeilijker door de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft. Het water wordt er troebeler van. Er wordt onderzoek gedaan naar het effect van deze exoot. Hoe ziet dat onderzoek eruit? En wat kunnen we doen aan deze exoot? Met Winnie Rip (Waternet).

Workshop 4
Buffering met natte veenweiden
11.00-12.30 uur

De enige manier om het veenweidelandschap te bewaren is het natter te maken. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Commonland (John van Duursen en Matthijs Boeschoten) kijkt naar andere verdienmodellen met oog voor bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Landschap Noord-Holland en ANV Water Land & Dijken (Walter Menkveld) richten zich in het Innovatieprogramma Veen op natte landbouwkundige teelten, zoals veenmosteelt.

Lunch (12.30-13.30 uur)

Excursies (13.30-17.00 uur)

We organiseren excursies naar de laagveengebieden Vuntus, Tienhoven en Naardermeer. Het excursieprogramma is op beide dagen hetzelfde en duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Goede waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn een must! U kunt bij uw aanmelding uw voorkeur aangeven. Het vervoer is met bussen. Naar het excursieprogramma >

Afsluitende borrel (17.00-18.00 uur)

Excursies

We organiseren vier verschillende excursies naar laagveengebieden in de buurt van Bussum: Vuntus, Tienhoven en Naardermeer. Het excursieprogramma is op beide dagen hetzelfde en duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Goede waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn een must! U kunt bij uw aanmelding uw voorkeur aangeven. Het vervoer is met bussen.

Vuntus

Excursie naar Vuntus met excursieleiders Nynke van der Ploeg en Ron van Overeem (Natuurmonumenten).

In deze excursie leggen we het accent op petgaten graven, verwijdering bos met als doel veenmosrietland te realiseren, nieuwe sloten om kwel op te vangen. In de excursie gaan we ook in op het beheer: over maaien en maaisel. En wat doen we met ganzen, koeten en kreeften?

Tienhoven

Excursie naar Tienhoven met excursieleiders Baukje Sijtsma (Natuurmonumenten) en Tim Hogenbosch (Staatsbosbeheer).

In Tienhoven is ervaring opgedaan met het plaggen van oevers voor trilveen, het herstel van petgaten, en het plaggen van weilanden voor de realisatie van blauwgrasland. Naast deze inrichtingsmaatregelen kijken we in deze excursie ook naar beheervraagstukken.

Naardermeer

Excursie over inrichtingsmaatregelen en beheer met excursieleiders Kelly Meulenkamp en Luc Hoogenstein (Natuurmonumenten).

In deze excursie kijken we naar de genomen maatregelen en het beheer in het Naardermeer. Het gaat hier vooral om het verwijderen van bos in combinatie met een fluctuerend peil, het plaggen om veenmosrietland te realiseren en struweel verwijderen voor veenmosrietland.

Leer vloggen!

Belevingsexcursie met Hanne Tersmette (Natuurmonumenten) en Youri Jongkoen (De Lynx) in het Naardermeer.

Deze excursie richt zich op beleving van het veenlandschap. We gaan de beleving vastleggen in een vlog waarin de kwaliteiten van het laagveen goed in beeld komen. Neem smartphone en creativiteit mee! Aan het einde van de workshop heeft ieder een eigen vlog. 

Locatie

 

Adres en route

Het symposium vindt plaats in NH Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 in Bussum. Klik hier voor reisinformatie naar het hotel. Komt u met de auto? Voer dan plaatsnaam 'Naarden' in bij uw navigatie om te voorkomen dat u voor een afgesloten weg komt te staan. 

Meer informatie over NH Jan Tabak vindt u op nh-hotels.nl >

Overnachten

NH Jan Tabak biedt deelnemers van het symposium de mogelijkheid om te overnachten in het hotel. De kosten voor de overnachting en ontbijt zijn voor eigen rekening.

Boek een kamer >